Manilkara zapota - Sapodilla fruits (chiku)

Manilkara zapota - Sapodilla fruits (chiku)