Snow-white foam of the sea waves

snow-white foam of the sea waves