Kachiguda railway station, platform

Kachiguda railway station, platform