Hotel Sai Prakash, Station Road, Nampally

Hotel Sai Prakash, Station Road, Nampally