The long body of the hippopotamus

The long body of the hippopotamus