Main street near Namaste restaurant

main street near Namaste restaurant