Chiku tree (Manilkara zapota)

Chiku tree (Manilkara zapota)