Virupaksha temple view from Sri Uma Shankar restaurant

Virupaksha temple view from Sri Uma Shankar restaurant